Trang web cá nhân của Đào Trung Kiên <body> <p>Trang này dùng frame, nhưng trình duy�t của bạn không cho phép (This page uses frames, but your browser doesn\'t support them).</p> <p><a href="home/main.htm">Trang chủ</a><br> <a href="home/right.php">Danh mục</a></p> </body>